- SPAZ Babiny

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Stanovy spolku
Spolek přátel Aktivních Záloh (S. p. A. Z)
1. Název a sídlo
1.1. Název spolku: Spolek přátel Aktivních Záloh (dále jen spolek).
1.2. Sídlo spolku: Petr Beneš, Hrobčice 69, 41757.
2. Charakter spolku
2.1. Spolek je dobrovolným, nevládním, neziskovým svazkem osob, které spojuje zájem na aktivním trávení volného času.
2.2. Spolek je právnickou osobou podle českého práva s celostátní působností.
3. Účel spolku
3.1. Základní cíle spolku:
a) ochrana přírody, zejména v oblasti CHKO České Středohoří,
b) výchova mládeže k ochraně přírody, vlastenectví a v branně sportovních aktivitách, podpora dalších volnočasových aktivit mládeže (se zaměřením na body a, b),
c) propagace a podpora Armády České republiky,
d) udržování a obnova vojenských tradic
e) pořádání kulturních a společenských akcí (se zaměřením na body a, b, c, d), pořádání výstav, kulturních a propagačních akcí.
4. Členství ve spolku
Členství spolku je dvojího charakteru. Členství zakládajících členů (jejichž seznam je uveden v bodu
7. 3. těchto stanov) a řádných členů.
Členem spolku může být každá fyzická osoba starší 18 – ti let i právnická osoba, která souhlasí s jeho stanovami, dodržuje tyto stanovy a usnesení orgánů spolku. Spolek vede evidenci všech členů. Řádné členství ve spolku vzniká na základě schválení písemné přihlášky členskou schůzí spolku, a to do 6 - ti měsíců od přijetí písemné přihlášky.
4.1. Zakládající člen spolku má právo:
a) zúčastnit se členské schůze,
b) zakládající člen spolku má právo volit a má vždy pouze jeden hlas,
c) být informován o veškeré činnosti spolku, podílet se na ní a využívat všech výhod, plynoucích z členství ve spolku,
d) při ukončení svého členství ve spolku navrhnout zbývajícím zakládajícím členům spolku svého nástupce z řad řádných členů spolku. Navržený kandidát bude do členství zakládajících členů přijat po schválení nadpoloviční většiny všech zakládajících členů.
4.1.2. Zakládající člen spolku má povinnost:
a) dodržovat stanovy, plnit usnesení členské schůze zakládajících členů spolku a předsedy,
b) platit každoročně řádně schvalované členské příspěvky,
c) hájit zájmy spolku, dodržovat všechny vnitřní dohody a neprovádět žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy spolku,
d) účastnit se členských schůzí spolku a přispívat ke zlepšení jejich práce.
4.1.3. Členství zakládajícího člena ve spolku zaniká:
a) vystoupením ze spolku, přičemž vystoupení nabývá účinnosti dnem doručení písemného oznámení o vystoupení ze spolku předsedovi,
b) vyloučením členskou schůzí,
c) úmrtím člena,
d) zánikem spolku.
4.1.4. V případě náhlého úmrtí zakládajícího člena spolku bude jeho nástupce zvolen zakládajícími členy spolku a to z řad řádných členů spolku.
4.1.5. O zvolení nového nástupce zakládajícího člena spolku musí být vždy proveden písemný zápis.
4.2. Řádný člen spolku má právo:
a) zúčastnit se členské schůze,
b) předkládat podněty a návrhy orgánům spolku,
c) být informován o veškeré činnosti spolku, podílet se na ní a využívat všech výhod, plynoucích z členství ve spolku.
4.2.2. Řádný člen spolku má povinnost:
a) dodržovat stanovy, plnit usnesení členské schůze zakládajících členů spolku a předsedy,
b) platit každoročně řádně schvalované členské příspěvky (schválené vždy do konce roku) na příští rok a to vždy do 31.3.toho roku na účet spolku
c) hájit zájmy spolku, dodržovat všechny vnitřní dohody a neprovádět žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy spolku.
4.2.3. Členství řádného člena ve spolku zaniká:
a) dobrovolným vystoupením ze spolku, přičemž vystoupení nabývá účinnosti dnem doručení písemného oznámení o vystoupení ze spolku předsedovi. Pokud toto učiní do 31.3. toho roku není povinen platit schválený členský příspěvek na daný rok, který není vratný a je použit pro potřebu spolku.
b) vyloučením členskou schůzí,
c) úmrtím člena,
d) zánikem spolku.
Řádný člen spolku nemá právo volit, ale má právo být volen zakládajícími členy spolku.
4.3. Spolek, prostřednictvím předsedy je oprávněn vůči všem členům činit níže uvedené sankce, pokud jeho činnost bude v rozporu se zájmy a stanovami spolku:
a) napomenout člena, napomenutí provede písemně předseda spolku na základě usnesení členské schůze,
b) vyloučení ze spolku, vyloučení se provede hlasováním na nejbližší členské schůzi spolku.
4.4. Veškeré závazky, vůči všem členům spolku, kteří ukončili členství, budou vypořádány do tří měsíců ode dne ukončení jejich členství. Dnem zániku členství ve spolku rovněž zaniká členství v orgánech spolku.
5. Orgány spolku
5.1. Orgány spolku tvoří:
a) členská schůze,
b) předseda.
5.2. Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku a tvoří ji všichni členové spolku. Členskou schůzi svolává nejméně jednou ročně předseda. Členská schůze se sejde také tehdy, požádá-li o to písemně nejméně jedna třetina zakládajících členů spolku, a to nejpozději do čtrnácti dnů od doručení žádosti předsedovi spolku. Rozhodnutí členské schůze se přijímají hlasováním. Členská schůze je usnášení schopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech zakládajících členů. Rozhodnutí je přijato, pokud je pro návrh nadpoloviční většina přítomných zakládajících členů. Program jednání musí být součástí pozvánky na jednání členské schůze. Jednání řídí obvykle předseda. Zápis z jednání podepisuje
předseda a ověřovatel a zasílá se všem členům spolku. Členská schůze je povinna se vyjádřit a zabývat se návrhy předloženými všemi členy spolku.
5.3. Členská schůze má následující pravomoci:
a) volí předsedu spolku, funkční období je dvouleté,
b) volí pokladníka a členy kontrolní komise,
c) schvaluje zprávu o činnosti spolku za uplynulé období a koncepci hospodaření spolku,
d) doplňuje a mění stanovy spolku,
e) stanovuje pravidelné nebo mimořádné členské příspěvky,
f) rozhoduje o přijetí člena spolku na základě písemné žádosti,
g) rozhoduje o vyloučení člena spolku,
h) vykonává dohled nad hospodařením spolku,
i) členská schůze si může rozhodnutím dvoutřetinové většiny hlasů přítomných zakládajících členů vyhradit právo rozhodovat i o věcech, o kterých jinak rozhoduje předseda spolku.
5.3.1. Členské schůze jsou neveřejné, přítomnost veřejnosti musí být schválena před zahájením členské schůze.
5.4. Předseda je statutárním orgánem spolku a zastupuje spolek samostatně. Předseda řídí spolek. Možnost zvolení předsedy není omezena počtem funkčních období. Může být volen pouze z řad zakládajících členů spolku.
Předseda spolku:
a) rozhoduje o všech záležitostech spolku, pokud nejsou v kompetenci členské schůze,
b) připravuje jednání členské schůze,
c) provádí průběžnou administrativní kontrolu spolku,
d) kontroluje činnost případných pracovníků spolku,
e) hospodaří s majetkem spolku,
f) podává členské schůzi zprávu o hospodaření spolku.
6. Hospodaření spolku
6.1. Majetek spolku tvoří movitý a nemovitý majetek.
6.2. Zdrojem majetku jsou členské příspěvky, dary, dědictví, granty a výnosy z majetku.
6.3. Koncepci hospodaření spolku schvaluje členská schůze. Prostředky spolku jsou vynakládány na:
a) naplňování cílů spolku dle odstavce 3.1,
b) podpora nekomerčních projektů,
c) správu spolku,
d) služby a práce nutné k činnosti spolku.
7. Závěrečné ustanovení
7.1. Spolek zanikne rozhodnutím dvoutřetinové většiny všech hlasů zakládajících členů spolku. V případě zániku spolku provede likvidaci jeho majetku komise schválená členskou schůzí spolku.
7.2. Stanovy mohou být změněny nebo doplněny pouze dvoutřetinovou většinou hlasů všech zakládajících členů přítomných na členské schůzi.
7.3. Zakládající členové spolku:
Petr Beneš, Hrobčice 69, 417 57 Hrobčice
Jaromír Kaplan, Libotenice 20, 412 01 Libotenice
Martin Peterka, Víta Nejedlého 2877, 434 01 Most
Čeněk Hájek, Bechlín 259, 411 86 Bechlín
Vratislav Číla, Janov 8, 407 14 Arnoltice
Milan Kadrnka, Pražská 411, 407 11 Děčín - Boletice
Václav Kubík, Radniční 1/2, 434 01 Most
 
Copyright 2015. All rights reserved.
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky